Dominika Tutak-Korzeniewska

pedagog specjalny | terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie jako  pedagog specjalny z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, wczesnej interwencji oraz wspomagania rozwoju dziecka, które zdobyłam pracując w przedszkolach oraz ośrodku wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Obejmuje ono pracę indywidualną oraz grupową z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzinami.

W mojej pracy kieruje się założeniami NVC, czyli Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication), gdzie najważniejsze są: świadomość uczuć i potrzeb, empatia, wzajemny szacunek, zrozumienie oraz akceptacja różnorodności, jak również założeniami Rodzicielstwa Bliskości i Pozytywnej Dyscypliny.

Jestem przekonana, że ścisła współpraca terapeuty z opiekunami dziecka jest niezbędna dla
prawidłowego i całościowego wspierania dziecka podczas pokonywania jego trudności. Natomiast
dobra relacja terapeutyczna jest możliwa wtedy, gdy wszyscy uczestnicy ufają, że inni z szacunkiem
wezmą ich potrzeby i system wartości.

Wykształcenie

 • Pedagogika specjalna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalności: oligofrenopedagogika oraz pedagogika wczesnoszkolna
 • Studia podyplomowe:
  • surdopedagogika, 
  • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka,
  • wczesne nauczanie języka angielskiego,
  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera 

doświadczenie

Ponad 11 lat pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w przedszkolach oraz ośrodku wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (trisomia 21 chromosomu, spektrum autyzmu, Mózgowe Porażenie Dziecięce), tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych, prowadzenie zajęć rewalidacyjnych oraz grup wsparcia dla Rodzin.

obszary pracy

 • konsultacje wychowawcze dla rodziców i opiekunów
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • trudności z koncentracją uwagi
 • terapia behawioralna
 • ADHD
 • terapia ręki
 • spektrum autyzmu
 • problemy wychowawcze
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • mindfulness

specjalizacje

 • oligofrenopedagogika
 • surdopedagogika – terapia dzieci niedosłyszących
 • terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera 

Wykształcenie:

 • Pedagogika specjalna (specjalności: oligofrenopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studia licencjackie
 • Pedagogika – zarządzanie w oświacie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, studia magisterskie
 • Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem
  Aspergera dla pedagogów specjalnych, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, studia podyplomowe
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka, Wyższa Szkoła im. P. Włodkowica w Płocku, studia podyplomowe
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, studia podyplomowe
 • Instruktor teatralny, Collegium Da Vinci w Poznaniu, studia podyplomowe
 • Surdopedagogika, Centrum Szkoleniowe „Wiedza” w Koninie, kurs kwalifikacyjny

Najważniejsze kursy oraz szkolenia:

– Ruch Rozwijający wg .Weroniki Sherborne I stopień
– Techniki relaksacji i Mindfulness w terapii dzieci i młodzieży
– Diagnoza i Terapia Ręki I i II stopnia
– Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – kurs I i II stopnia w ujęciu całościowym
– III stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
– Instruktor Jogi dla dzieci
– Certyfikowany kurs Empathy Dolls – Lalki terapeutyczne
– Jak konstruować Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny?
– Podstawy Sensoplastyki – metody wspierania człowieka poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną
– Trener Sensoplastyki I stopnia – plastyka sensoryczna
– Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi
– Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci
– Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci
– Profilaktyka przemocy i wykorzystywania dzieci – przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w wieku przedszkolnym
– Gentle Teaching – filozofia myślenia i działania pedagogicznego opartego na aksjologii bezwarunkowej, akceptującej relacji pomiędzy osobą  – opiekuna,  prowadzącego, nauczyciela, terapeuty a osobą z problemami zachowania – podopiecznego
– Ratownictwo drogowe oraz udzielanie pomocy przedmedycznej
– Podstawy integracji sensorycznej i inne formy wspomagania rozwoju dziecka
– Ruch i muzyka dla malucha i starszego zucha
– Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera
– Dziecko z cukrzycą
– Asystent Cień dziecka ze spektrum autyzmu w przedszkolu
– Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i edukacji dzieci niemówiących
– Seksualność osób z niepełnosprawnościami
– Sprawne dłonie- przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do uczenia się w kontekście rozwoju motoryki małej
– Kontakt, czyli uważna komunikacja z dzieckiem
– Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
– Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym
– Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
– Warsztaty edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wg. koncepcji prof. dr. hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
– Wolontariat i specjalistyczna opieka pourazowa
– Wychowawca kolonijny
– Animator zabaw dla dzieci

©2022 Centrum Terapii Malachit s.c.

        Zdjęcia: Anna Kowalska – Piękna Pamiątka