Oferta i cennik

Aby umówić się na wybraną wizytę zadzwoń lub wybierz dogodny dla siebie termin w kalendarzu online 

  • Konsultacja psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych – pierwsza wizyta: 

 250 zł | 50 min

Celem jest doraźna pomoc w aktualnie przeżywanych trudnościach, ponadto konsultacja psychologiczna zawsze poprzedza rozpoczęcie psychoterapii.

Jest to forma rozmowy z psychologiem-psychoterapeutą na temat przyczyny zgłoszenia się do gabinetu, aktualnych trudności i obszarów pracy terapeutycznej. 

  • Psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych

 200 zł | 50 min

Oparta na dowodach naukowych, skuteczna forma leczenia zaburzeń oraz chorób psychicznych, a także innych trudności z jakimi na co dzień spotyka się człowiek. W trakcie sesji zostają stworzone cele terapii oraz odpowiednio do nich dobrane techniki i narzędzia terapeutyczne

W Centrum Terapii Malachit oferujemy psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Na konsultacji poprzedzającej rozpoczęcie procesu terapeutycznego zostaną ustalone cele terapii oraz jej długość. CBT jest formą psychoterapii na ogół krótkoterminowej, skupia się na zrozumieniu wzajemnego wpływu myśli, emocji, zachowania i reakcji naszego ciała, a także pozwala przepracować wewnętrzne przekonania na temat świata, innych ludzi i siebie, które to często utrudniają czerpanie satysfakcji z życia.

  • Psychotherapy and Counseling in English

 250 zł | 50 min

  • Психотерапія та консультування українською мовою

 250 zł | 50 min

  • Diagnoza ADHD u dorosłych

 1000 zł |  3-4 godz. (3 wizyty)

Pakiet zawiera 3 spotkania z psychologiem, wywiad oraz badanie testami psychologicznymi, zakończone wydaniem opinii psychologicznej.

  • Terapia pedagogiczna

 160 zł | 50 min

Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych, a także do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach dziecka. Jest to system zintegrowanych działań stymulująco-usprawniających i korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych przez terapeutę przy współpracy z rodzicami i nauczycielami dziecka.

DLA KOGO?

Terapia skierowana jest do dzieci m. in. :

– ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

– trudnościami w nauce, w szczególności w nauce czytania i pisania,

– zaburzeniami przetwarzania słuchowego,

– zaburzeniami lateralizacji,

– koncentracji uwagi

Zajęcia przeprowadzane są w przyjaznej atmosferze, często w formie zabawy. Tym samym terapia ta korzystnie wpływa na samoocenę dziecka, wiarę we własne możliwości i motywację do nauki. To cenne źródło informacji także dla rodziców, którzy dowiadują się, jak wspierać dziecko, zauważać pierwsze trudności i na nie reagować, a także jak kształcić prawidłowe nawyki.

Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku po niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym.

  • Konsultacja pedagogiczna dla rodziców – pierwsza wizyta: 

 200 zł | 60 min

Konsultacje to spotkania mające na celu swobodną rozmowę o dziecku, doświadczanych przez niego i rodzinę problemach oraz trudnościach, ale też zasobach i mocnych stronach.

W pierwszym spotkaniu uczestniczą tylko rodzice lub opiekunowie dziecka.

To czas na przedstawienie problemu oraz wzajemne poznanie się. Podczas rozmowy przeprowadzamy szczegółowy wywiad oraz wspólnie zastanawiamy się nad najlepszym dla dziecka i rodziców rozwiązaniem sytuacji. Bazując na potrzebach i zasobach rodziny proponujemy różnego rodzaju rozwiązania. Podczas konsultacji pedagog udziela porad wychowawczych, podpowie, gdzie i jakiej pomocy należy szukać w określonej sytuacji oraz wyjaśni wątpliwości, czy  zachowania i trudności dziecka wymagają pomocy specjalistycznej, czy może stanowią normę rozwojową Spotkanie ma na celu wzajemne poznanie i przedstawienie sytuacji. 

W pierwszym spotkaniu uczestniczą tylko rodzice lub opiekunowie dziecka.

  • Konsultacja pedagogiczna dla rodziców – kolejna wizyta

 180 zł | 50 min

W kolejnych spotkaniach uczestniczą rodzice lub opiekunowie wraz z dzieckiem. Podczas konsultacji pedagog udziela porad wychowawczych, podpowie, gdzie i jakiej pomocy należy szukać w określonej sytuacji oraz wyjaśni wątpliwości, czy  zachowania i trudności dziecka wymagają pomocy specjalistycznej, czy może stanowią normę rozwojową. Na bieżąco reaguje na zachowania dziecka, dobierając zindywidualizowane metody oraz modelując odpowiednie reakcję na dane zachowanie, tak aby opiekunowie dziecka mogli je wykorzystać w środowisku domowym.

Jeżeli nie wiesz, jak pomóc swojemu dziecku, zastanawiasz się, czy trudności Twojego dziecka wymagają pomocy specjalisty, doświadczasz problemów wychowawczych, warto skorzystać z konsultacji ze specjalistą. Pedagog pomoże zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie dotyczące wychowania, podpowie jak postępować z dzieckiem, wskaże możliwości diagnozy i metody terapii.

  • Terapia surdopedagogiczna

 160 zł | 50 min

Celem terapii jest rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz stymulowanie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego. Surdopedagog zajmuje się rehabilitacją i wychowaniem słuchowym u dzieci z wadą słuchu w różnym stopniu, w tym u dzieci zaopatrzonych w aparaty słuchowe oraz implanty słuchowe.

Działania surdopedagogiczne obejmują m.in.:

– doskonalenie sprawności artykulacyjnych

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się;

– rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi słuchowej

– ćwiczenia oddechowe

– ćwiczenia artykulacyjne

– ćwiczenia głosowe

– ćwiczenia słuchowe

– wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego

– kompensację zaburzonych funkcji słuchowych

– pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych

– stymulacja ogólnego rozwoju dziecka z wadą słuchu,

– wsparcie rodziców/opiekunów, nauczycieli, wychowawców w procesie usamodzielniania i integracji dziecka

 

DLA KOGO?

Terapia skierowana jest do dzieci m. in. :

– z wadami słuchu

– zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu.

 

Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku po niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym. Terapia dostosowana jest do wieku, indywidualnych potrzeb oraz warunków słuchowych dziecka.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

160 zł | 50 min

Trening umiejętności społecznych, to zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w
sytuacjach społecznych, wspieraniu dojrzałości emocjonalnej dziecka oraz rozwoju psychicznego
dziecka.

DLA KOGO?

Zajęcia skierowane są dla dzieci:

– ze spektrum autyzmu

– z ADHD,

– przejawiających zachowania agresywne,

– nieśmiałych,

– mających trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi,

– przejawiających trudności z adaptacją do nowych sytuacji.

 

Podczas treningu umiejętności społecznych podejmuje się pracę nad:

– umiejętnością nawiązywania relacji z innymi,

– umiejętnością radzenia sobie z emocjami,

– umiejętnością współpracy w grupie,

– umiejętnością samokontroli (kontroli zachowania),

– umiejętnością rozwiązywania konfliktów,

– przestrzeganiem ustalonych zasad,

– odreagowywaniem napięć emocjonalnych,

– modyfikowaniem zachowań na bardziej aprobowane społecznie.

 

Przebieg terapii

Prowadzona jest w oparciu o metody kształtujące umiejętności społeczne, m.in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina, dramę, naukę rozpoznawania i reagowania na emocje innych osób, ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie. Uczestnicy otrzymują również zadania domowe mające na celu utrwalenia ćwiczonych umiejętności.

Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

  • Terapia ręki

 160 zł | 50 min

To przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

DLA KOGO?

Terapia skierowana jest do dzieci u których stwierdza się m.in.

– trudności manualne ( wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, nawlekanie koralików, układanie drobnych przedmiotów),

– trudności grafomotoryczne ( kreślą niedokładne szlaczki, nie lubią wycinać, rysować, lepić, rysunki często sprawiają wrażenie niestarannych),

– obniżony poziom graficzny pisma – litery niekształtne, kanciaste, nieprecyzyjne, różnej wielkości, wychodzące poza linie, połączenia pomiędzy literami różnej długości, o różnym nachyleniu liter, w dowolnym miejscu litery, odstępy między literami za duże lub za małe, pismo mało czytelne, tempo pisania wolne – trudności z nadążaniem za tempem innych dzieci,

– osłabione mechanizmy równoważne (trudności z jazdą na rowerze, hulajnodze, staniem na jednej nodze), niezgrabność ruchową, brak koordynacji ruchowej,

– zachowanie nieprawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku,

– wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej (nieprawidłowe trzymanie narzędzia piszącego- ściskanie za mocno, albo trzymanie za lekko),

– szybkość ruchów nie jest dostosowana do zadania, które należy wykonać ( są zbyt wolne, albo za szybkie),

Dostrzeżenie w miarę szybko pewnych symptomów i problemów u dziecka i dobranie właściwych metod terapeutycznych, to skuteczna droga do sukcesu. Wszystkie działania proponowane w trakcie terapii są odpowiednio dobrane zarówno do poziomu manualnego dziecka, jak i do poziomu jego funkcjonowania poznawczego.

Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku po niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym.

Potrzebujesz wsparcia?

W CT Malachit zaoferujemy Ci pomoc dostosowaną do Twoich potrzeb.