REGULAMIN:

Płatności za wizyty: 

 1. WIZYTA STACJONARNA – płatność gotówką lub kartą na miejscu. Można zapłacić także przelewem na powyższy numer konta co najmniej 2 dni przed zaplanowaną wizytą.
 2. WIZYTA ONLINE – płatność z góry co najmniej 2 dni przed datą umówionej wizyty.
 3. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA – płatność z góry gotówką, kartą lub przelewem. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na mniejsze kwoty (do indywidualnego ustalenia z psychologiem), płacone na każdym spotkaniu (jeżeli spotkanie odbywa się online, konieczne jest zapłacenie z góry przelewem co najmniej 2 dni przez umówioną wizytą).  
 4. Przy dokonywaniu płatności przelewem, proszę umieścić w tytule: datę wizyty, imię i nazwisko psychologa oraz imię i nazwisko pacjenta, jeżeli przelew wysyła inna osoba.
 5. Brak uregulowania płatności za wcześniejsze wizyty może skutkować brakiem możliwości zapisu na kolejne wizyty oraz odwołaniem wizyt już zaplanowanych.
 6. Nr konta bankowego do przelewów: 52 1140 2004 0000 3502 8236 7443. W tytule przelewu proszę umieścić następujące dane: data wizyty, imię i nazwisko psychologa, imię i nazwisko pacjenta, jeżeli przelew wysyła inna osoba.

Odwoływanie wizyt:

 1. Wizyty można odwołać bezpłatnie na dzień przed, tzn. co najmniej 24 godziny przed zaplanowanym terminem. W sytuacji nieodwołania wizyty co najmniej 24 godziny przez zaplanowanym terminem lub nieobecności pacjenta na wizycie, obowiązuje pełna płatność za zarezerwowaną wizytę zgodnie z cennikiem. 
 2. Wizytę można odwołać przez email, SMS lub profil psychologa na portalu ZnanyLekarz.

Kwestie techniczne: – konsultacje mogą się odbyć za pomocą Skype, Zoom lub wideokonsultacji ZnanyLekarz. Ważne, aby zarówno terapeuta jak i pacjent mieli sprawną kamerę oraz mikrofon, ponieważ sprawne przesyłanie obrazu i dźwięku jest ważne dla prawidłowego przebiegu spotkania.

Informacje o dostępnych terminach wizyt można sprawdzić w kalendarzu online, kontaktując się pod numerem telefonu  577-804-146 lub pod adresem email kontakt@ctmalachit.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Administrator Danych Osobowych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM TERAPII MALACHIT SPÓŁKA CYWILNA, ul. Piękna 24/26A , 00–549 Warszawa, NIP: 7011083849, REGON: 521702167, telefon: 577 804 146.

Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania:
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:

 • w celu zapisania pacjentów na wizyty, telefonicznie pod numerem telefonu 577804146 lub za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@ctmalachit . Dane obejmują imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail pacjenta,
 • dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Centrum Terapii Malachit polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej lub zaświadczenia,
 • dane są przetwarzane w celu ustalenia dat i godzin spotkań w związku z diagnozą, konsultacją, poradnictwem lub psychoterapią, a także w związku z wystawianiem faktury,
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej lub pedagogicznej i wydania zaświadczenia.

Okres przechowywania:

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe przetwarzane są przez okres wskazany w art. 74 ustawy
  o rachunkowości, tj. co do zasady przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń – dane te będą przetwarzane do czasu ostatecznego zakończenia
sporu.
W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody.
Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa, pedagoga z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd albo jeśli życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone.

Prawa: przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.