Regulamin

REGULAMIN

1. Kwestie techniczne – konsultacje mogą się odbyć za pomocą Skype, Zoom lub Messenger. Ważne, aby zarówno terapeuta jak i pacjent mieli sprawną kamerę oraz mikrofon, ponieważ sprawne przesyłanie obrazu i dźwięku jest ważne dla prawidłowego przebiegu spotkania.
Informacje o dostępnych terminach wizyt można sprawdzić w kalendarzu online, kontaktując się pod numerem telefonu  577-804-146 lub pod adresem email kontakt@ctmalachit

2. Sposób i termin płatności – płatności można wykonywać przelewem bankowym lub na miejscu kartą płatniczą i gotówką.

Dane do dokonywania przelewów:

mBank: 52 1140 2004 0000 3502 8236 7443

Centrum Terapii Malachit s.c.
ul. Piękna 24/26A
00-549 Warszawa

W tytule przelewu proszę podać rodzaj wybranej usługi oraz datę, np. „Konsultacja pedagogiczna, 4 maja 2022”. Jeżeli dane przelew wykonuje inna osoba, to proszę o dopisanie także imienia i nazwiska pacjenta.

3. Odwołanie lub przełożenie wizyty – zmiana terminu wizyty możliwa jest najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem. W przypadku nieobecności oraz braku odwołania wizyty jest ona pełnopłatną, a pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę za tę wizytę zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej ctmalachit.pl . Spóźnienie wliczane jest do czasu trwania wizyty, ze względu na harmonogram nie ma możliwość przedłużenia sesji.

4. W przypadku odwołania wizyty przez terapeutę z powodów losowych pacjent może zaakceptować przełożenie wizyty na dogodny dla siebie termin lub otrzymać zwrot dokonanej płatności.
Pozostałe kwestie ustalane są indywidualnie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator Danych Osobowych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM TERAPII MALACHIT SPÓŁKA CYWILNA, ul. Piękna 24/26A , 00–549 Warszawa, NIP: 7011083849, REGON: 521702167, telefon: 577 804 146.

Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania:
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:

  • w celu zapisania pacjentów na wizyty, telefonicznie pod numerem telefonu 577804146 lub za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@ctmalachit . Dane obejmują imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail pacjenta,
  • dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Centrum Terapii Malachit polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej lub zaświadczenia,
  • dane są przetwarzane w celu ustalenia dat i godzin spotkań w związku z diagnozą, konsultacją, poradnictwem lub psychoterapią, a także w związku z wystawianiem faktury,
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej lub pedagogicznej i wydania zaświadczenia.

Okres przechowywania:

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

  • w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe przetwarzane są przez okres wskazany w art. 74 ustawy
    o rachunkowości, tj. co do zasady przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
  • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń – dane te będą przetwarzane do czasu ostatecznego zakończenia
sporu.
W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody.
Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa, pedagoga z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd albo jeśli życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone.

Prawa: przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

©2022 Centrum Terapii Malachit s.c.

        Zdjęcia: Anna Kowalska – Piękna Pamiątka